PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

7623 Pécs, Jászai Mari u. 1.
A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (továbbiakban Kiíró) nyílt pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló Pécs belterület 4359/1 hrsz. alatt telekkönyvezett, természetben a 7623 Pécs, Jászai Mari u. 1. sz. alatt található ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő átruházására, együttesen legalább 18,2 millió forint + ÁFA (azaz tizennyolcmillió-kétszázezer Forint + áfa) vételár ellenében.
A pályázat célja: az ingatlanon értékteremtő beruházás megvalósítása, 2 éven belül a meglévő épületek elbontása, majd új társasház építése.
Az ingatlant vezetékjog terheli. A Kiíró szavatol a teher-, per és (a bejegyzett átjárási szolgalmon túli) igénymentes tulajdonszerzésért.
   
A pályázattal kapcsolatos további információ a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt munkatársától, a 06-30/281-9663-as telefonon, illetve a horvath.csaba@pvh.hu email címen Horváth Csaba osztályvezetőtől kérhető.
A kiíró előzetes időpont egyeztetést követően lehetőséget biztosít az ingatlan megtekintésére (Halász Zoltán 30/916-0764).
   
A pályázatok értékelési szempontjai
A döntésre jogosult a pályázatokat a következő értékelési és súlyozási szempontok figyelembevételével értékeli, és az összességében számára legkedvezőbbet fogadja el nyertesnek:
1.      a megajánlott vételár összege (40%),
2.      a pályázati cél, valamint a Kiíró érdekeit leginkább figyelembe vevő, azt a legmagasabb színvonalon megvalósító tevékenység, melynek során előnyt élvez az a pályázó, aki a pályázatban nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt ingatlanon történő beruházást legkésőbb 2020. december 1. napjáig végrehajtja (40%),
3.      vállalt fizetési határidő (10%)
4.      pályázó szakmai tapasztalata, referenciák (10%).
Az eljárás során benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
   
·                  az pályázó neve, székhelye, cégjegyzék száma, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata,
·         a Cég vezető tisztségviselőinek neve (mellékelni kell 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
·         a vételárra vonatkozó ajánlat nettó összege forintban (HUF-ban) feltüntetve, valamint a fizetési feltétek egyértelműen megjelölve,
·         az ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló nyilatkozat és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. számlájára (számlaszám: K&H Bank Zrt. 10402427-00028090-00000009) történő befizetésről szóló banki igazolás,
·         a pályázó legutóbbi éves beszámolójának másolata,
·         nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásának a napján a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói névjegyzékben,
·         a pályázó rövid, szöveges bemutatása, különös tekintettel szakmai tapasztalatára,
·         pályázói kötelezettségvállalói nyilatkozat arról, hogy az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát fenntartja,
·         a pályázó bankszámlaszáma, amire az ajánlati biztosíték a feltételek fennállása esetén visszautalható,
·         az értékelési szempontok szerint összeállított komplett, részletes ajánlat, melyben részletesen bemutatandó a pályázó által vállalt megvalósítandó ingatlan, a beruházás ütemezése, továbbá nyilatkozata arról, hogy kötelezettséget vállal annak ütemezés szerinti végrehajtására,
·         a pályázónak nyilatkoznia kell a referencia anyagban szereplő adatok valódiságáról. A pályázatnak olyan nyilatkozatot is tartalmaznia kell, miszerint a pályázó a jelen kiírásban szereplő feltételeket elfogadja.
   
A pályázaton való részvétel feltétele az induló (minimum) nettó vételár 10%-ának megfelelő összeg (nettó 1.820.000 Ft, azaz nettó egymillió-nyolcszázhúszezer forint) ajánlati biztosíték jogcímén a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402427-00028090-00000009 számú számlájára nettó 1.820.000 Forint átutalása,
mely összeg a nyertes pályázó részére beszámításra, a többi pályázó részére visszautalásra kerül. A nyertes pályázó visszalépése vagy ajánlata visszavonása esetén a pályázati biztosíték nem kerül számára visszafizetésre.
   
A pályázati eljárásból kizárásra kerül, az a pályázó, akinek (gazdasági társaság pályázó esetén a kapcsolt vállalkozás is; egyéni vállalkozó illetve magánszemély pályázó esetén közeli hozzátartozó – Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1-2 pontja szerinti közeli hozzátartozó és hozzátartozó is)
- lejárt esedékességű tartozása áll fenn a Kiíró felé és/vagy
- jogvitás bírósági vagy hatósági eljárása van folyamatban a Kiíróval.
   
A pályázat benyújtásának a helye és határideje: A pályázatot írásban kell benyújtani a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/B.) Titkárságán személyesen vagy meghatalmazott útján (a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni), zárt borítékban. A pályázatok beadásának határideje 2018. október 24. napján 12 óra.
   
A pályázatot lezáró döntést a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. pályázati döntő bizottsága hozza meg. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidő lejártát követő 30 napon belül.
   
Eredményes pályázat esetén a szerződéskötés a bírálati döntést követő 5 napon belül lehetséges.
   
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárás során hozott döntések ellen sem közigazgatási, sem pedig bírósági úton nincs helye jogorvoslatnak. A Kiíró a pályázók számára hiánypótlási lehetőséget nem biztosít
   
A pályázat formai feltételei:
1. A pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt (gazdasági társaság pályázó esetén cégszerű) aláírás(ok)sal ellátva, zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 (egy) másolati példányban, továbbá 1 (egy) példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file formában) kell benyújtani. A pályázónak (gazdasági társaság pályázó esetén cégszerűen) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott pályázat mindenben megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal. A pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a pályázat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A CD-t (DVD-t) az eredeti példányhoz kell fűzni.
2. A pályázatokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati” példány. A pályázat egyes példányai között esetleges eltérések esetén az eredeti pályázatban foglaltak az irányadók.
3. A pályázat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként egyesével növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
4. A pályázat minden olyan oldalát, amelyen – a pályázat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5. A pályázat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:
- a pályázó neve és székhelye/címe,
- a pályázó telefonszáma, email címe,
- a megvásárolni kívánt ingatlan címét,
- „eredeti” vagy „másolat” felírat.
6. A pályázatot roncsolás mentesen, nem bontható módon kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége, megbonthatatlansága egyértelműen megállapítható legyen
7. A pályázatot lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Pályázat a Pécs, Jászai u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlására”. A pályázati dokumentáció, mely a benyújtási határidő letelte előtt nem bontható fel!” Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, a Kiíró nem vállal felelősséget a benyújtott pályázat eltűnéséért vagy idő előtti felbontásáért. A nem fentiek szerint csomagolt pályázatot a Kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
   
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, illetve a pályázatot eredményetlennek nyilváníthatja. A pályázatra jelentkezők a pályázat benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt-vel szemben nem léphetnek fel.
   
Pécs, 2018. szeptember 26.
   
   
   
   
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
Szentgyörgyi Dávid
vezérigazgató